Planowanie przestrzenne

Poznaj nasze usługi
Oferujemy wykonanie dokumentacji z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego, zagadnień kulturowych i przyrodniczych, w tym między innymi:
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • studia uwarunkowań i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
  • projekty podziałów nieruchomości,
  • projekty zagospodarowania,
  • decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  • projekty rewitalizacji,
  • gminne programy rewitalizacji,
  • gimme programy opieki nad zabytkami,
  • analizy i waloryzacje urbanistyczne,
  • oceny przyrodnicze.