Planowanie przestrzenne

Poznaj nasze usługi

Planowanie przestrzenne pozwala w sposób prawidłowy gospodarować terenem, który zostaje objęty planem. Dzięki opracowaniom planistycznym prowadzona jest zrównoważona polityka przestrzenna, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców, zachowane są wartości środowiskowe, kulturowe i krajobrazowe. Planowanie przestrzenne prowadzone jest zarówno na szczeblu krajowym i wojewódzkim, jak i powiatowym i gminnym, jednak dla mieszkańców najważniejszymi aktami prawnymi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – tylko na ich podstawie możliwe jest uzyskanie zgody na budowę domu.

Planowanie przestrzenne – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest kompleksowym dokumentem, który składa się z treści uchwały oraz rysunku. Określane są w nim zasady zagospodarowania terenu, co ma bezpośredni wpływ na decyzję inwestora, starającego się o pozwolenie na budowę, jak i okolicznych mieszkańców. Dlatego tak ważne jest, by planowanie przestrzenne przebiegało w sposób zorganizowany, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb i warunków danego terenu.

Oferujemy wykonanie dokumentacji z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego, zagadnień kulturowych i przyrodniczych, w tym między innymi:

  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  • studia uwarunkowań i kierunków uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego,
  • projekty podziałów nieruchomości,
  • projekty zagospodarowania,
  • decyzje o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,
  • projekty rewitalizacji,
  • gminne programy rewitalizacji,
  • gminne programy opieki nad zabytkami,
  • analizy i waloryzacje urbanistyczne,
  • oceny przyrodnicze.